Stichting Social Delta Zeeland

Stichting Social Delta Zeeland streeft naar een werkelijke inclusieve Zeeuwse samenleving, een maatschappij waarvan iedereen volwaardig deel uitmaakt, ongeacht achtergrond, gezondheid, rijkdom en dus ook ongeacht beperking en ongeacht de mate van ondersteuningsbehoefte.

Doelstelling

Stichting Social Delta Zeeland streeft naar een werkelijke inclusieve Zeeuwse samenleving, een maatschappij waarvan iedereen volwaardig deel uitmaakt, ongeacht achtergrond, gezondheid, rijkdom en dus ook ongeacht beperking en ongeacht de mate van ondersteuningsbehoefte.

De Stichting is primair een initiator/aanjager/katalysator, die initiatieven tot stand brengt in Zeeland op het gebied van kennisontwikkeling, onderzoek en innovatie in het sociaal domein.

Daarbij zal als belangrijkste functie gelden het invullen van de ‘maatschappelijke makelaarsfunctie’ door middel van het matchen van vraag en aanbod, het analyseren van knelpunten en vraagstukken, het initiëren van onderzoek en het vergaren van de benodigde financiële middelen.

De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:

 • zelf ook activiteiten te sponsoren van clientondersteuning
 • ook nog specifiek gericht op het monitoren en evalueren daarvan
 • het bevorderen van Inclusie en Kwaliteit van bestaan
 • burgers en -vertegenwoordigingen (zoals cliënten- en Wmo-raden) te betrekken bij haar activiteiten;
 • onderzoek en onderwijs met betrekking tot social work en inclusie in Zeeland te bevorderen, alsmede het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord, en daarmee de doelstellingen in het VN- Verdrag inzake mensen met een handicap in Zeeland te realiseren
 • het initiëren van kennisontwikkeling en -innovatie en onderzoek door middel van het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek ( wetenschappelijk praktijkonderzoek), inclusief promotieonderzoek en (toegepast) praktijkonderzoek, op het gebied van social work en inclusie. Zij bevordert daarnaast innovatie en ondernemerschap op dit gebied in de breedste zin van het woord, evenals cohesie tussen professionals werkzaam in het sociaal domein.
 • de Stichting heeft geen winstdoelstelling

Samenvatting beleidsplan Stichting Social delta Zeeland

Inclusief | Innovatief
“Samen bouwen we aan een inclusieve Zeeuwse samenleving door innovatie en uitvoer van het VN verdrag voor de rechten van mensen met een beperking”

Download ons beleidsplan

Bestuur

Samenstelling bestuur Stichting Social Delta Zeeland

 • De heer A.A.J. Huijsmans, voorzitter
 • De heer D.C. Kruis, secretaris
 • Mevrouw C.F.G.R Lotterman-Koenraad, penningmeester
 • De heer J.J. van Ginkel, lid
 • De heer P.P.J. den Boer, lid
 • Mevrouw T.A. Snijders-de Vos, lid

Bestuurders van Stichting Social delta Zeeland ontvangen alleen een onkostenvergoeding

Actueel verslag

Stichting Social delta Zeeland is een startende stichting. Het activiteitenprogramma wordt momenteel opgesteld en zal medio 2017 starten.

Balans

Stichting Social Delta Zeeland is een startende stichting. Een balans zal begin 2017 voorhanden zijn.