Doelstelling

Stichting Social Delta Zeeland heeft als doelstelling een meerjarig programma op te stellen in samenwerking met alle betrokken partijen: mensen met en zonder beperking (en hun netwerk), overheden en organisaties. Daarbij wordt geïnventariseerd welke behoeften er bij de verschillende partners zijn om inclusie (verder) te realiseren, welke  initiatieven en goede voorbeelden er al zijn om op aan te sluiten en welke nieuwe initiatieven er nodig zijn.

SSDZ brengt hiervoor netwerken tot stand. Enkele malen per jaar wordt een netwerkbijeenkomst georganiseerd, waarbij verbinding wordt gelegd tussen de betrokken partijen en Zeeland-breed initiatieven worden ontwikkeld. Daarnaast worden hieraan projecten gekoppeld, waar SSDZ een bijdrage aan levert.

Vanuit opiniërende discussies met ervaringsdeskundigen en andere betrokken partijen heeft SSDZ gekozen voor drie thema’s: vrijetijdsbesteding, onderwijs en arbeidsparticipatie. Samen spelen, samen leren, samen werken en zo samen de samenleving vormen. De onderwijssector is eveneens betrokken. Zij nemen inclusie op in hun opleidingen. Een andere vorm van hun betrokkenheid is het organiseren van toegepast en wetenschappelijk onderzoek om de effecten van projecten te monitoren.