Doelstelling

Stichting Social Delta Zeeland (SSDZ), opgericht na het opheffen van MEE-Zeeland, werkt aan een gezamenlijk te ontwikkelen aanpak voor een ‘algeheel inclusieve Zeeuwse samenleving’, zodat integratie en sociale inclusie in de alledaagse praktijk worden gerealiseerd.

Veel dure woorden, maar het komt er op neer dat we tot doel hebben dat alle kinderen samen kunnen spelen, samen naar school kunnen en later samen kunnen werken. Het wel of niet hebben van een beperking, mag geen beletsel vormen om mee te doen in de samenleving.

SSDZ wil dit bereiken door een meerjarig programma op te stellen in samenwerking met alle betrokken partijen: mensen met en zonder beperking (en hun netwerk), overheden en organisaties. Daarbij wordt geïnventariseerd welke behoeften er bij de verschillende partners zijn om inclusie (verder) te realiseren, welke initiatieven en goede voorbeelden er al zijn om op aan te sluiten en welke nieuwe initiatieven er nodig zijn.

SSDZ is volop bezig met het opzetten van goed functionerende netwerken die inclusie nastreven en waarmaken door het opstellen van een concrete acties. De netwerken zetten zich er voor in dat maatschappelijke organisaties, overheden en bedrijven zichzelf inclusiedoelen stellen. Daarvoor dragen de netwerken ideeën aan en doen praktische toepassingsvoorstellen en wisselen (ervarings)kennis uit.

Vanuit opiniërende discussies met ervaringsdeskundigen en andere betrokken partijen heeft SSDZ gekozen voor drie thema’s : vrijetijdsbesteding, onderwijs en arbeidsparticipatie. Samen spelen, samen leren ,samen werken en zo samen de samenleving te vormen.

SSDZ wil deze netwerken ondersteunen om te zorgen dat er Zeeland-breed initiatieven ontwikkeld worden die gemakkelijk kopieerbaar zijn en goed zijn uit te voeren. In de ontwikkeling van de netwerken spelen de ervaringsdeskundigen een onmisbare rol.

Netwerk tot stand brengen. Hiervoor worden enkele malen per jaar een netwerkbijeenkomst georganiseerd, waarbij verbinding wordt gelegd tussen de betrokken partijen. Daarnaast zullen zulle projecten hieraan worden gekoppeld, waaraan SSDZ een bijdrage levert.

Partners

Coalitie voor Inclusie – www.coalitievoorinclusie.nl

Bestuur

 

De heer G.R.J. van Heukelom – voorzitter

De heer drs. D.C. Kruis – secretaris

De heer D.J. van den Bout- lid

De heer drs. P.H.A. Brakman – lid

Vacature

De heer L.J. Lagendijk – administrateur

Mevrouw P.M. van Belle – adviseur

Mevrouw S.J.J. de Vos – bestuursondersteuning