Speeltuinproject

Al op jonge leeftijd ontmoeten kinderen (en ouders) elkaar in speeltuinen en is het spelen met elkaar bijna vanzelfsprekend; kinderen met en zonder beperking. Het doel van dit speeltuinproject is dat er in elke Zeeuwse stad minimaal één inclusieve speeltuin is, die ook goed toegankelijk is. Terneuzen heeft met speeltuin Oranjekwartier al bewezen dat het kan!

 

Op 14 juli 2018 hebben de Coalitie voor Inclusie regio Zeeland en SSDZ succesvol de dag van de inclusieve samenleving gevierd met als thema ‘Samen Spelen’. In Zeeland deden de volgende speeltuinen mee: Oranjekwartier in Terneuzen, Lammerenburg in Vlissingen, Klok’uus in ‘s-Heer Arendskerke, De Vier Bannen in Ouwerkerk en Vrij en Blij in Sint Annaland.Sport Zeeland

Looptijd: januari 2019 t/m juni 2020

Aan SportZeeland is het project toegekend dat zich richt op het stimuleren van mensen met een beperking in het sporten in reguliere sportverenigingen en -voorzieningen. Daarbij wordt aandacht gegeven aan mensen met een beperking zelf en (leden van) sportverenigingen.

Doel van het project
In Zeeland zijn er al veel sportaanbieders en organisaties met een aanbod voor mensen met een beperking. Het doel is om mensen met een beperking EN hun directe omgeving te enthousiasmeren en informeren over de mogelijkheden om te gaan sporten in een reguliere vereniging of een sportaanbieder, waarbij we streven naar inclusie.

Huidige situatie
Grenzeloos Actief Zeeland is een informeel samenwerkingsverband van de 13 Zeeuwse gemeenten. Vanuit dit samenwerkingsverband is het doel om aangepast sporten te stimuleren en versterken. Een van de speerpunten is in iedere gemeente een sportcoach aangepast sporten. De sportcoach heeft, naast signalering van vraag en aanbod, als doel om verbinder te zijn tussen de persoon met een beperking en een vereniging.

Uit inventarisatie blijkt dat bijna alle gemeenten behoefte hebben aan een campagne om aangepast sporten in beeld te brengen en de doelgroep te informeren over mogelijkheden. Hierbij wordt gestreefd naar aansluiting bij bestaande verenigingen, waardoor inclusie wordt bevorderd. De landelijke app Uniek Sporten biedt een overzicht met sport- en beweegmogelijkheden voor mensen met een beperking.

Focus van het project

  1. Campagnetool die ingezet kan worden door organisaties die direct contact hebben met de doelgroep, zoals eerstelijnszorg, woonvormen, gemeenten en onderwijs. De campagnetool is ervoor bedoeld om zowel de professional als mensen met een beperking te stimuleren en overtuigen dat sport en bewegen met een beperking heel goed (mogelijk) is en dat de sportaanbieder een bijdrage levert aan de inclusie.
  2. Ondersteuning van trajecten om inclusie te versterken en bevorderen bij bestaande sport- en beweegaanbieders die aanbod willen creëren of behouden.
  3. Met aandacht voor: beeldvorming, sportstimulering en integratie. Alvorens gesproken kan worden over integratie, zullen mensen met een beperking moeten aansluiten bij het sportaanbod. Alvorens mensen zich aansluiten bij het sportaanbod, zal eerst een goede beeldvorming moet bestaan over sporten met een beperking. Deze beeldvorming is zowel belangrijk vanuit de ogen van de mensen MET een beperking als bij de sportaanbieder en de andere leden van de vereniging.

Onderzoek inzet kunst en cultuur bij inclusievraagstuk Zeeland

‘De inzet van kunst en cultuur in de samenleving is zo succesvol, omdat deelnemers worden verbonden en aangesproken op hun passie en creativiteit in plaats van op hun ‘probleem’.  

Looptijd: januari t/m juni 2019
Dit onderzoek is verleend aan Kunsteducatie Walcheren en betreft een verkenning naar de behoefte en meerwaarde voor inclusie en leefbaarheid in Goes, Terneuzen, Vlissingen en Middelburg.

Aanleiding
De aanleiding was het succes van het zogeheten project “Pennywafelhuis”, een initiatief in 2016 van en in opdracht van Kunsteducatie Walcheren.
Dit community-art project werd ontwikkeld in de wijk Dauwendaele in Middelburg, rondom de flat aan de Meanderlaan. Het project is opgezet vanuit het idee dat deze wijk een maatschappelijke vraag heeft, waar inzet van kunst en cultuur een antwoord op kan bieden. Nu, een aantal jaren later, kunnen we vaststellen dat deze wijze van werken een naar alle waarschijnlijkheid meetbaar positief effect heeft gehad op leefbaarheid en inclusie. Ook in andere provincies zijn diverse community-art projecten succesvol gebleken.

Doel van het project
Community-art projecten ontwikkelen op basis van eigen behoeften in alle genoemde steden.
Voor alle projecten geldt dat er vooraf commitment bestaat voor een vervolg. Er moet een intentie zijn dat één of meerdere Zeeuwse partners zich aan de uitkomsten van het project verbindt en er vervolg aan geeft. Om te weten te komen wat de onderliggende maatschappelijke vragen zijn, wat de behoeften zijn van de vier steden en welke partners zich hieraan willen verbinden, wordt dit verkennend onderzoek gedaan. Dit moet leiden tot een voorstel voor een artistiek inhoudelijk concept en bijbehorend plan van aanpak per stad.